กลุ่มนโยบายและแผน
 ที่ 
 ชื่อ 
 นามสกุล 
 ตำแหน่ง 
 งานที่รับผิดชอบ 
 Tel. มือถือ 
 Tel. ที่ทำงาน 
 อีเมล์ 
  1  
  นางสาวกฤษณา     เกิดบุญส่ง     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     -     0818233755     034826255 ต่อ 209     kritkg5@gmail.com  
  2  
  นางสาวรัตนาภรณ์     เตียวิเศษ     -     -     0811785798     034826255 ต่อ 212     -  
  3  
  นางสาวจิตติวีณ์     บุญฤทธิ์     -     -     0899188592     034826255 ต่อ 211     jittivee_b@hotmail.com  
  4  
  นางณัฐหทัย     สุนทรมัจฉะ     -     -     0865998847     034826255 ต่อ 210     -  
  5  
  นางพรพิมล     เนวะมาตย์     -     -     0843889830     034826255 ต่อ 210     omm25111@gmail.com