กลุ่มบริหารงานบุคคล
 ที่ 
 ชื่อ 
 นามสกุล 
 ตำแหน่ง 
 งานที่รับผิดชอบ 
 Tel. มือถือ 
 Tel. ที่ทำงาน 
 อีเมล์ 
  1  
  นางสุนาถ     โกไศยกานนท์     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     -     0879336893     034826255 ต่อ 113     sunart21@hotmail.com  
  2  
  นายอารมณ์     เจียวท่าไม้     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ     งานพัฒนาบุคลากร     0818031873     034826255 ต่อ 115     aromd1@hotmail.com  
  3  
  นายสุโสฬศ     ตั้งเจริญ     -     -     0814663919     034826255 ต่อ 116     -  
  4  
  นางสาวเอื้ออารี     เศวตพุกกะ     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ     วางแผนอัตรกำลัง กำหนดตำแหน่ง วิทยฐานะ     -     034826255 ต่อ 115     -  
  5  
  นางสาวนิภาพร     รุ่งโรจน์สาคร     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง     0891160643     034826255 ต่อ 111     -  
  6  
  นางสาวนันทวัน     ชมดี     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     บำเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ     0815556466     034826255 ต่อ 115     -  
  7  
  นางสาวสุวรรณ     สกุลนิติโรจน์     -     -     0895393538     034826255 ต่อ 114     asuwan55@hotmail.com  
  8  
  นางรัตนาพร     นาชัยลาน     -     -     0851708751     034826255 ต่อ 111     nachailan06@hotmail.com  
  9  
  นางเพ็ญจันทร์     โรจน์รัตนาภรณ์     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง วิทยฐานะ     x     034826255 ต่อ 111     -  
  10  
  นางสาวอรษา     นิรันทร์โสภณ     -     -     0895463213     034826255 ต่อ 115     -  
  11  
  นางสาววนิดา     ตาด้อง     -     -     0847667340     034826255 ต่อ 111     wanida_mon@hotmail.com  
  12  
  นางสาวโสภา     กิ้มสั้น     -     -     0868008598     -     -