กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 ที่ 
 ชื่อ 
 นามสกุล 
 ตำแหน่ง 
 งานที่รับผิดชอบ 
 Tel. มือถือ 
 Tel. ที่ทำงาน 
 อีเมล์ 
  1  
  นางดวงจันทร์     บุญตานนท์     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     -     0891844775     034826255 ต่อ 118     dj_boontanon@hotmail.com  
  2  
  นางประไพ     ศรีสำราญ     -     -     0866290798     034826255 ต่อ 117     praphai7@hotmail.com  
  3  
  นางสาวณัฐธิดา     โพธิ์วัฒนา     -     -     0868136664     034826255 ต่อ117     kung_spp@hotmail.com