ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 ที่ 
 ชื่อ 
 นามสกุล 
 ตำแหน่ง 
 งานที่รับผิดชอบ 
 Tel. มือถือ 
 Tel. ที่ทำงาน 
 อีเมล์ 
  1  
  นายพีระ     สุนทรรัตน์     ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     -     0810061347     034826255 ต่อ 206     peeplan@hotmail.com  
  2  
  นายกิตติกรณ์     โพธิ์ร่มไทร     พนักงานธุรการ ส.2     -     0994195397     034826255 ต่อ 207     kittik_milk@hotmail.com  
  3  
  นางสาวสุภาภรณ์     สานอก     เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์     กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี     0819959073     034826255 ต่อ 207     s.sanok25@gmail.com