กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 ที่ 
 ชื่อ 
 นามสกุล 
 ตำแหน่ง 
 งานที่รับผิดชอบ 
 Tel. มือถือ 
 Tel. ที่ทำงาน 
 อีเมล์ 
  1  
  นางสาวสุภาวดี     พงษ์โพธิ์     -     -     0898186851     034826255 ต่อ 109     -  
  2  
  นายสมเกียรติ     เหล่าประเสริฐศักดิ์     -     -     0899133660     034826255 ต่อ 108     lekdee59@hotmail.com  
  3  
  นางเบญจมาศ     นิยมไทย     -     -     0868013137     034826255 ต่อ 109     -  
  4  
  นางศรัณยา     รุ่งเรืองศุภรัตน์     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     -     0810078564     034826255 ต่อ 107     -  
  5  
  นางภัทราวดี     มิ่งมหาพันธ์     -     -     0817714838     034826255 ต่อ 108     hihamjang@hotmail.com  
  6  
  นางวิภาดา     บริหารพงศ์     -     -     0819472022     034826255 ต่อ 110     -  
  7  
  นางดวงใจ     กองพา     -     -     0807822750     034826255 ต่อ 108     -