กลุ่มอำนวยการ
 ที่ 
 ชื่อ 
 นามสกุล 
 ตำแหน่ง 
 งานที่รับผิดชอบ 
 Tel. มือถือ 
 Tel. ที่ทำงาน 
 อีเมล์ 
  1  
  นางสาวสุกัญญา     แสงสุข     รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ     -     0819415758     034826255 ต่อ 102     sukunya.pr@gmail.com  
  2  
  นางเพียงพนา     หลักมั่น     -     -     0863811662     034826255 ต่อ 201     pangpana8@hotmail.com  
  3  
  นางอมรรัตน์     มินอ่อน     -     -     0894103477     034826255 ต่อ 102     amornratpop@hotmail.com  
  4  
  นางพวงพิศ     ขำดี     -     -     0816589709     034826255 ต่อ 105     puangpit@hotmail.com  
  5  
  นางสิริพร     กิมทอง     -     -     0804320036     034826255 ต่อ 102     moo_maa_moo@hotmail.com  
  6  
  นางลัดดาวัลย์     ดีช่วย     -     -     0851730535     034826255 ต่อ 104     salapow.d@hotmail.com  
  7  
  นายอดิศักดิ์     ม่วงไทย     -     -     0896868719     -     -  
  8  
  นายดิเรก     ผึ้งน้อย     -     -     0892164499     -     -  
  9  
  นายชาติชาย     โพธิ์สวัสดิ์     -     -     0851722905     -     -  
  10  
  นายบรรเทิง     ทองใบอ่อน     -     -     0861076300     -     -