หน่วยตรวจสอบภายใน
 ที่ 
 ชื่อ 
 นามสกุล 
 ตำแหน่ง 
 งานที่รับผิดชอบ 
 Tel. มือถือ 
 Tel. ที่ทำงาน 
 อีเมล์ 
  1  
  นางเสาวภาคย์     พัฒน์ทอง     -     -     0869746352     034826255 ต่อ 303     s_saowaphak@hotmail.com  
  2  
  นายมงคล     เวชประสิทธิ์สุข     ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     -     0838996718     034826255 ต่อ 302     paydn2012@hotmail.com