ที่ 
 ชื่อ 
 นามสกุล 
 ตำแหน่ง 
 กลุ่มงาน 
 งานที่รับผิดชอบ 
 Tel. มือถือ 
 Tel. ที่ทำงาน 
 อีเมล์ 
  1  
                                               
  2  
  นายศุภชัย     เจริญขำ     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร     -     -     0896112634     034826255 ต่อ 301     supachaya1958@hotmail.com  
  3  
  นายสมมาต     คำวัจนัง     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร     -     -     0814527417     034826255 ต่อ 205     sommartk99@gmail.com  
  4  
  นางอุรารักษ์     สุขสวัสดิ์     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร     -     -     0817639986     034826255 ต่อ 203     kiwlom242@gmail.com  
  5  
  นางสาวกฤษณา     เกิดบุญส่ง     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     กลุ่มนโยบายและแผน     -     0818233755     034826255 ต่อ 209     kritkg5@gmail.com  
  6  
  นางสาวรัตนาภรณ์     เตียวิเศษ     -     กลุ่มนโยบายและแผน     -     0811785798     034826255 ต่อ 212     -  
  7  
  นางสาวจิตติวีณ์     บุญฤทธิ์     -     กลุ่มนโยบายและแผน     -     0899188592     034826255 ต่อ 211     jittivee_b@hotmail.com  
  8  
  นางณัฐหทัย     สุนทรมัจฉะ     -     กลุ่มนโยบายและแผน     -     0865998847     034826255 ต่อ 210     -  
  9  
  นางพรพิมล     เนวะมาตย์     -     กลุ่มนโยบายและแผน     -     0843889830     034826255 ต่อ 210     omm25111@gmail.com  
  10  
  นายจงรัก     รุ่งเรืองศิรินนท์     -     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล     -     0818133609     034826255 ต่อ 308     maylamean@hotmail.com  
  11  
  นางสุพรรณี     ชื่นค้า     -     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล     -     0898202339     034826255 ต่อ 308     sup25092009@gmail.com  
  12  
  นายสุรัตน์     แสงอรุณ     -     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล     -     0819350415     034826255 ต่อ 308     sangarune@gmal.com  
  13  
  นางวรนุช     ตุนทกิจ     -     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล     -     0816234718     034826255 ต่อ 308     nuddy_555@hotmail.com  
  14  
  นายสมบัติ     ศรีสุพัฒน์     -     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล     -     0899154044     034826255 ต่อ 308     sombat-sombat@hotmail.com  
  15  
  นายฉลอง     คงเจริญ     ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล     -     0868964749     034826255 ต่อ 309     k.chalong555@gmail.com  
  16  
  นางสาวิตรี     เหลืองสุรีย์     -     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล     -     0867699050     034826255 ต่อ 308     panama2509@gmail.com  
  17  
  นางขวัญเกื้อ     แสงแก้ว     -     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล     -     0840735780     034826255 ต่อ 308     sn.khwanlua@gmail.com  
  18  
  นางสาวสรรชนีย์     แก้งาม     -     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล     -     0817566364     034826255 ต่อ 308     sunchanee_1975@hotmail.com  
  19  
  ขวัญชนก     ทองขุ่ย     -     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล     -     0844534374     034826255 ต่อ 310     -  
  20  
  นางสาวสุภาวดี     พงษ์โพธิ์     -     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     -     0898186851     034826255 ต่อ 109     -  
  21  
  นายสมเกียรติ     เหล่าประเสริฐศักดิ์     -     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     -     0899133660     034826255 ต่อ 108     lekdee59@hotmail.com  
  22  
  นางเบญจมาศ     นิยมไทย     -     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     -     0868013137     034826255 ต่อ 109     -  
  23  
  นางศรัณยา     รุ่งเรืองศุภรัตน์     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     -     0810078564     034826255 ต่อ 107     -  
  24  
  นางภัทราวดี     มิ่งมหาพันธ์     -     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     -     0817714838     034826255 ต่อ 108     hihamjang@hotmail.com  
  25  
  นางวิภาดา     บริหารพงศ์     -     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     -     0819472022     034826255 ต่อ 110     -  
  26  
  นางดวงใจ     กองพา     -     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     -     0807822750     034826255 ต่อ 108     -  
  27  
  นางสุนาถ     โกไศยกานนท์     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     กลุ่มบริหารงานบุคคล     -     0879336893     034826255 ต่อ 113     sunart21@hotmail.com  
  28  
  นายอารมณ์     เจียวท่าไม้     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ     กลุ่มบริหารงานบุคคล     งานพัฒนาบุคลากร     0818031873     034826255 ต่อ 115     aromd1@hotmail.com  
  29  
  นายสุโสฬศ     ตั้งเจริญ     -     กลุ่มบริหารงานบุคคล     -     0814663919     034826255 ต่อ 116     -  
  30  
  นางสาวเอื้ออารี     เศวตพุกกะ     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ     กลุ่มบริหารงานบุคคล     วางแผนอัตรกำลัง กำหนดตำแหน่ง วิทยฐานะ     -     034826255 ต่อ 115     -  
  31  
  นางสาวนิภาพร     รุ่งโรจน์สาคร     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     กลุ่มบริหารงานบุคคล     สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง     0891160643     034826255 ต่อ 111     -  
  32  
  นางสาวนันทวัน     ชมดี     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     กลุ่มบริหารงานบุคคล     บำเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ     0815556466     034826255 ต่อ 115     -  
  33  
  นางสาวสุวรรณ     สกุลนิติโรจน์     -     กลุ่มบริหารงานบุคคล     -     0895393538     034826255 ต่อ 114     asuwan55@hotmail.com  
  34  
  นางรัตนาพร     นาชัยลาน     -     กลุ่มบริหารงานบุคคล     -     0851708751     034826255 ต่อ 111     nachailan06@hotmail.com  
  35  
  นางเพ็ญจันทร์     โรจน์รัตนาภรณ์     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     กลุ่มบริหารงานบุคคล     วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง วิทยฐานะ     x     034826255 ต่อ 111     -  
  36  
  นางสาวอรษา     นิรันทร์โสภณ     -     กลุ่มบริหารงานบุคคล     -     0895463213     034826255 ต่อ 115     -  
  37  
  นางสาววนิดา     ตาด้อง     -     กลุ่มบริหารงานบุคคล     -     0847667340     034826255 ต่อ 111     wanida_mon@hotmail.com  
  38  
  นางสาวโสภา     กิ้มสั้น     -     กลุ่มบริหารงานบุคคล     -     0868008598     -     -  
  39  
  นายนริศ     ทวีสุข     รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     -     0817763852     034826255 ต่อ 306     naris-2505@hotmail.com  
  40  
  นางฐิตินันท์     แท่นวิทยานนท์     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     -     0814032696     034826255 ต่อ 307     m_a_c_4@hotmail.com  
  41  
  นางสาวเกษณี     ปละอุด     -     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     -     0851903701     034826255 ต่อ 307     pala_ud@hotmail.com  
  42  
  นางสุรางค์     มั่นคง     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     -     0860300499     034826255 ต่อ 306     surang_m@hotmail.com  
  43  
  นางสาวสำลี     กุ้ยอ่อน     -     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     -     0811905209     034826255 ต่อ 307     khunnim1@hotmail.com  
  44  
  นางสาวภัควิภา     โลไธสง     -     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     -     0857438244     -     pakwipa_25@hotmail.com  
  45  
  ส.ต.อ.สายันต์     แก่นพันธ์     -     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     -     0863066008     -     -  
  46  
  นางดวงจันทร์     บุญตานนท์     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     -     0891844775     034826255 ต่อ 118     dj_boontanon@hotmail.com  
  47  
  นางประไพ     ศรีสำราญ     -     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     -     0866290798     034826255 ต่อ 117     praphai7@hotmail.com  
  48  
  นางสาวณัฐธิดา     โพธิ์วัฒนา     -     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     -     0868136664     034826255 ต่อ117     kung_spp@hotmail.com  
  49  
  นางสาวสุกัญญา     แสงสุข     รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ     กลุ่มอำนวยการ     -     0819415758     034826255 ต่อ 102     sukunya.pr@gmail.com  
  50  
  นางเพียงพนา     หลักมั่น     -     กลุ่มอำนวยการ     -     0863811662     034826255 ต่อ 201     pangpana8@hotmail.com  
  51  
  นางอมรรัตน์     มินอ่อน     -     กลุ่มอำนวยการ     -     0894103477     034826255 ต่อ 102     amornratpop@hotmail.com  
  52  
  นางพวงพิศ     ขำดี     -     กลุ่มอำนวยการ     -     0816589709     034826255 ต่อ 105     puangpit@hotmail.com  
  53  
  นางสิริพร     กิมทอง     -     กลุ่มอำนวยการ     -     0804320036     034826255 ต่อ 102     moo_maa_moo@hotmail.com  
  54  
  นางลัดดาวัลย์     ดีช่วย     -     กลุ่มอำนวยการ     -     0851730535     034826255 ต่อ 104     salapow.d@hotmail.com  
  55  
  นายอดิศักดิ์     ม่วงไทย     -     กลุ่มอำนวยการ     -     0896868719     -     -  
  56  
  นายดิเรก     ผึ้งน้อย     -     กลุ่มอำนวยการ     -     0892164499     -     -  
  57  
  นายชาติชาย     โพธิ์สวัสดิ์     -     กลุ่มอำนวยการ     -     0851722905     -     -  
  58  
  นายบรรเทิง     ทองใบอ่อน     -     กลุ่มอำนวยการ     -     0861076300     -     -  
  59  
  นายพีระ     สุนทรรัตน์     ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     -     0810061347     034826255 ต่อ 206     peeplan@hotmail.com  
  60  
  นายกิตติกรณ์     โพธิ์ร่มไทร     พนักงานธุรการ ส.2     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     -     0994195397     034826255 ต่อ 207     kittik_milk@hotmail.com  
  61  
  นางสาวสุภาภรณ์     สานอก     เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี     0819959073     034826255 ต่อ 207     s.sanok25@gmail.com  
  62  
  นางเสาวภาคย์     พัฒน์ทอง     -     หน่วยตรวจสอบภายใน     -     0869746352     034826255 ต่อ 303     s_saowaphak@hotmail.com  
  63  
  นายมงคล     เวชประสิทธิ์สุข     ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     หน่วยตรวจสอบภายใน     -     0838996718     034826255 ต่อ 302     paydn2012@hotmail.com