พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น
หากละเมิด และนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุด